OBOWIĄZEK REJESTRACJI SKLEPÓW ZOOLOGICZNYCH

Wielkość tekstu

Podmiot prowadzący sklep zoologiczny jest zakładem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i zgodnie z art. 84 tego rozporządzenia ma obowiązek dokonania określonych czynności, w celu rejestracji swojego zakładu przez właściwy organ – Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obowiązki dla podmiotów i osób zawodowo zajmujących się zwierzętami wynikają bezpośrednio z art. 10 i 11 rozporządzenia 2016/429. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429, podmioty w odniesieniu do utrzymywanych zwierząt za które odpowiadają, ponoszą odpowiedzialność za:

- zdrowie tych zwierząt,

- właściwe stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych (z zastrzeżeniem roli i zakresu odpowiedzialności lekarzy weterynarii),

- minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się chorób,

- dobre praktyki hodowli zwierząt,

- wprowadzenie właściwych środków bioasekuracji.

Podmioty i osoby zawodowo związane ze zwierzętami mają również obowiązek współpracować z właściwymi organami oraz lekarzami weterynarii w zakresie stosowania środków zapobiegania chorobom ich zwalczania. Podmioty i osoby zawodowo zajmujące się zwierzętami mają także obowiązek posiadania odpowiedniej wiedzy nt. zdrowia zwierząt, w szczególności o :

- chorobach zwierząt, które przenoszą się lub są przenoszone na ludzi,

- zasadach bioasekuracji,

- dobrych praktykach hodowlanych,

- zależnościach między zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem ludzi.

Zgodnie z informacją Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, zwierzęta wprowadzane do obrotu za pośrednictwem sklepów zoologicznych należy uznać za zwierzęta domowe w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, tj. zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

W polskim prawodawstwie nie określono minimalnych wymagań, które powinny zostać spełnione przy utrzymywaniu zwierząt domowych. Z tego względu, w przypadku utrzymywania zwierząt domowych, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zwierząt regulujące postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, które rozumiane jest zgodnie z art. 4 pkt 2 tej ustawy jako traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Dodatkowo, art. 4 ust. 15 ustawy o ochronie zwierząt definiuje „właściwe warunki bytowania” jako zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 10 i 19 tej ustawy utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji oraz utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza

minimalne potrzeby właściwe dla gatunku, stanowi znęcanie się nad zwierzętami. Zarówno przepisy na poziomie UE jak i przepisy krajowe określają pewne minimalne wymagania, które muszą być spełnione przy prowadzeniu takiej działalności.

 

Reasumując : podmioty prowadzące sklepy zoologiczne, które wprowadzają do obrotu zwierzęta, powinny zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Limanowej celem rejestracji i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Rejestracja odbywa się na formularzu dostępnym na stronie w zakładce „materiały i druki” , plik o nazwie „Zgłoszenie działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej”.

 

Do pobrania:
Zgłoszenie działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej - plik word: wniosek.docx