Wielkość tekstu

Podmiot prowadzący sklep zoologiczny jest zakładem w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 i zgodnie z art. 84 tego rozporządzenia ma obowiązek dokonania określonych czynności, w celu rejestracji swojego zakładu przez właściwy organ – Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obowiązki dla podmiotów i osób zawodowo zajmujących się zwierzętami wynikają bezpośrednio z art. 10 i 11 rozporządzenia 2016/429. Zgodnie z przepisami rozporządzenia 2016/429, podmioty w odniesieniu do utrzymywanych zwierząt za które odpowiadają, ponoszą odpowiedzialność za:

- zdrowie tych zwierząt,

- właściwe stosowanie weterynaryjnych produktów leczniczych (z zastrzeżeniem roli i zakresu odpowiedzialności lekarzy weterynarii),

- minimalizację ryzyka rozprzestrzeniania się chorób,

- dobre praktyki hodowli zwierząt,

- wprowadzenie właściwych środków bioasekuracji.

Podmioty i osoby zawodowo związane ze zwierzętami mają również obowiązek współpracować z właściwymi organami oraz lekarzami weterynarii w zakresie stosowania środków zapobiegania chorobom ich zwalczania. Podmioty i osoby zawodowo zajmujące się zwierzętami mają także obowiązek posiadania odpowiedniej wiedzy nt. zdrowia zwierząt, w szczególności o :

- chorobach zwierząt, które przenoszą się lub są przenoszone na ludzi,

- zasadach bioasekuracji,

- dobrych praktykach hodowlanych,

- zależnościach między zdrowiem i dobrostanem zwierząt oraz zdrowiem ludzi.

Zgodnie z informacją Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, zwierzęta wprowadzane do obrotu za pośrednictwem sklepów zoologicznych należy uznać za zwierzęta domowe w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, tj. zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

W polskim prawodawstwie nie określono minimalnych wymagań, które powinny zostać spełnione przy utrzymywaniu zwierząt domowych. Z tego względu, w przypadku utrzymywania zwierząt domowych, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie zwierząt regulujące postępowanie ze zwierzętami kręgowymi. Zgodnie z art. 5 ustawy o ochronie zwierząt każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania, które rozumiane jest zgodnie z art. 4 pkt 2 tej ustawy jako traktowanie uwzględniające potrzeby zwierzęcia i zapewniające mu opiekę i ochronę. Dodatkowo, art. 4 ust. 15 ustawy o ochronie zwierząt definiuje „właściwe warunki bytowania” jako zapewnienie zwierzęciu możliwości egzystencji, zgodnie z potrzebami danego gatunku, rasy, płci i wieku. Podkreślenia wymaga, że zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 10 i 19 tej ustawy utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji oraz utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza

minimalne potrzeby właściwe dla gatunku, stanowi znęcanie się nad zwierzętami. Zarówno przepisy na poziomie UE jak i przepisy krajowe określają pewne minimalne wymagania, które muszą być spełnione przy prowadzeniu takiej działalności.

 

Reasumując : podmioty prowadzące sklepy zoologiczne, które wprowadzają do obrotu zwierzęta, powinny zgłosić ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Limanowej celem rejestracji i nadania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Rejestracja odbywa się na formularzu dostępnym na stronie w zakładce „materiały i druki” , plik o nazwie „Zgłoszenie działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej”.

 

Do pobrania:
Zgłoszenie działalności podlegającej nadzorowi Inspekcji Weterynaryjnej - plik word: wniosek.docx

 

 

 

 

 


 

Wielkość tekstu

grafiki i pliki do pobrania - po kliknięciu otworzą się w nowym oknie:

Informacja PLW w Limanowej:

 

 

 

 

 


 

Wielkość tekstu

grafiki i pliki do pobrania - po kliknięciu otworzą się w nowym oknie:

Informacja PLW w Limanowej:

Załączniki:

Ulotka o bioasekuracji:

 

 


 

Wielkość tekstu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej informuje o wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, dla hodowców świń w zakresie:

  • przeprowadzania szczegółowej analizy ryzyka w związku z zagrożeniem wystąpienia obgryzania ogonów u świń (załącznik) oraz
  • stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń (załącznik)

Powyższe dokumenty są skierowane przede wszystkim do rolników jako pomoc przy wdrażaniu przepisów rozporządzenia MRiRW z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 56, poz. 344), tj.:

§ 21. Świniom zapewnia się stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę,
w szczególności słomy, siana, drewna i trocin, o jakości niewywierającej szkodliwego wpływu na ich zdrowie.

§ 23. 5. Przed wykonaniem zabiegów, o których mowa w ust. 4 (redukcją kłów u prosiąt i knurów; obcinaniem części ogona), podejmuje się środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności zmieniając warunki ich utrzymywania” oraz Zaleceń Komisji (UE) 2016/336 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 2008/120/WE ustanawiającej minimalne normy ochrony świń, w odniesieniu do środków ograniczających potrzebę obcinania ogonów.

W załącznikach znajdują się wytyczne dot. ww tematu.

Informator dostępny jest również w biurze
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Limanowej

 

Do pobrania pliki pdf:

Wytyczne GLW dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dot. zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń - plik wytyczne01.pdf

 

Wytyczne doryczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń - plik wytyczne02.pdf

 


 

Wielkość tekstu

 

 


 

Wielkość tekstu

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii dot. warunków utrzymywania zwierząt w okresie zimowym

 

 

 

Pliki do pobrania:

 


do pobrania PLW20231208.pdf


 


 

Wielkość tekstu

dzień wolny

Zarządzenie Nr 524 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 października 2023r w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy

Do pobrania:

plik: zarzadzenie524.pdf

 


 

Wielkość tekstu

 Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 r.

 

wyznaczenia

 

Pliki do pobrania:

do pobrania plik PIW_SA_110_04_2023.pdf

 


 

Wielkość tekstu

 MRiRW_Polska wies

 

 


 

Wielkość tekstu
Wielkość tekstu

Kliknij aby powiększyć obraz w nowym oknie:

apel1 

apel2 

apel3 

apel4


 

Wielkość tekstu

Kliknij aby powiększyć obraz w nowym oknie:

ASF1 

ASF2

 


 

Wielkość tekstu

Kliknij aby powiększyć obraz w nowym oknie:

ASF2_1  ASF2_2

 


 

Wielkość tekstu
Wielkość tekstu

Kliknij aby powiększyć obraz w nowym oknie:

SZCZEPIENIE1.jpg 

SZCZEPIENIE2.jpg

 


 

Wielkość tekstu
Wielkość tekstu

 Do pobrania plik pdf:

Uboj_ZKPRz_Strona_5.jpg     

 


 

Wielkość tekstu

 

Zarzadzenie_01_2022.jpg     

 


 

Wielkość tekstu

 

Zarzadzenie_03_PLW.jpg     

 


 

Wielkość tekstu

WYZNACZENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI URZĘDOWYCH

Ogłoszenie w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2022 r.

 

Pliki do pobrania:

do pobrania plik Wyznaczenie.pdf

do pobrania Zgłoszenie wstępnej gotowości - załącznik nr 1 - plik Zalacznik_1.docx

do pobrania Instrukcja GLW - załącznik nr 2 - plik Zalacznik_2.pdf

 


 

Wielkość tekstu
Wielkość tekstu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej przesyła link do apelu Ministra Rolnictwa
oraz jego treść:

     

Apel Ministra o przestrzeganie zasad bioasekuracji w związku z grypą ptaków
22.04.2021

"W tym roku obserwujemy bardzo niekorzystną sytuację epizootyczną w zakresie grypy ptaków w całej Europie. Szczególnie dotyczy to Francji, gdzie w stosunku do Polski notuje się dwukrotnie większą liczbę ognisk u drobiu hodowlanego. Z kolei w Niemczech sytuacja jest porównywalna.

Przyczyną jest między innymi ogromna liczba dzikich ptaków z wirusem grypy i duże zagęszczenie na danym terenie Polski gospodarstw hodowlanych.
Choroba ta przynosi ogromne straty ekonomiczne zarówno samym rolnikom, jak i budżetowi państwa. Na szczęście nie jest ona groźna dla ludzi, zarówno hodowców, jak i konsumentów, choć może być przenoszona przez człowieka.

Szanowni Państwo, w walce z grypą ptaków musimy działać wspólnie. Bez Waszego zaangażowania działania ministerstwa i rządu będą mniej skuteczne.

Dlatego proszę i apeluję do wszystkich rolników i hodowców drobiu. Do każdego mieszkańca wsi, u którego na podwórku biega choćby najmniejsze stadko kur. Przestrzegajcie Państwo zasad bioasekuracji. Proszę utrzymujcie drób w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami.
Stada wolno biegające trzeba koniecznie zamknąć w odpowiednim pomieszczeniu. Przechowujcie Państwo słomę pod przykryciem. Pamiętajcie, aby nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp ptaki dzikie. Nie zapominajcie Państwo także, aby wyłożyć maty dezynfekcyjne przed wejściami i wyjściami budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób.

Pamiętajmy - sezon "grypowy" w tym roku, z uwagi na panujące warunki meteorologiczne, trwa zdecydowanie dłużej.  Każde kolejne ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków generuje straty dla całego sektora drobiarskiego.

Oczywiście możecie Państwo być spokojni, że zarówno rząd i ja, jako minister rolnictwa nie zostawimy rolników, hodowców bez wsparcia. Jednak tylko wspólne działania i wysiłek na rzecz zabezpieczenia gospodarstw przed wniknięciem wirusa, pozwolą uniknąć kolejnych strat i obostrzeń w tym sektorze."

 

 


 

Wielkość tekstu
Wielkość tekstu

 


 

Wielkość tekstu

WYMAGANIA WETERYNARYJNE PRZY PROWADZENIU „RZEŹNI ROLNICZEJ”
oraz PRZY PROWADZENIU UBOJU NA UŻYTEK WŁASNY

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Wg stanu prawnego na dzień 25.06.2020
Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii


do pobrania plik pdf

Rzeznie_rolnicze_25_06_2020


do pobrania plik pdf

Uboj_UW_25_06_2020.jpg

 

 

 


 

Wielkość tekstu

ROZPORZĄDZENIE
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO
z dnia 1 lipca 2020 r.


do pobrania plik pdf


 

 

 

 


 

Wielkość tekstu
Wielkość tekstu
Wielkość tekstu

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
(opracowano w Departamencie Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni.W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?
W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.

Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?
Należy skontaktować się z
1. najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności - tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
2. Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

Kto może dokonać uboju z konieczności?
Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?
W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.
Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.


Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia?
Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące
dokumenty:
oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na
temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.


W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona
do rzeźni?
Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?
Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone. W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:
uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego, tusza może być poddana utylizacji lub za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).
Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży.

Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, która zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności?
W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia?
Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.
Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi. Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.

Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, świni lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni. Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń.

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią [3]

Wykaz rzeźni przyjmujących zwierzęta po uboju z konieczności poza rzeźnią zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 853/2004
The list of slaughterhouses accepting animals of emergency slaughter outside the slaughterhouse according to regulation (EC) No 853/2004

Lp.
Ref.
Wet. Nr Ident.
Veterinary Approval  No.
Nazwa zakładu
Name of establishment 
Adres zakładu
Address of establishment
Gatunki zwierząt poddanych ubojowi
Species of animals slaughtered
Uwagi
Remarks
1 02133801 Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Leszek Gregorczuk ul. Wrocławska 63,
56-321 Bukowice
B,P  
2 04010203 "ANEZ" Zakład Masarsko-Ubojowo-Handlowy,
Ryszard Butlewski - Grażyna Butlewska,
Spółka Jawna
87-731 Waganiec
Waganiec 20
B, P ubój usługowy, po uzgodnieniu telefonicznym, bez świadczenia usługi transportowej, zakład nie zagospodarowuje mięsa ze sztuk poddanych ubojowi z konieczności
3 04010205 Zakład Rzeźniczo- Wędliniarski
Krzysztof Kotrych
87-731 Waganiec
Śliwkowo 7 
P ubój usługowy, po uzgodnieniu telefonicznym, bez świadczenia usługi transportowej, zakład nie zagospodarowuje mięsa ze sztuk poddanych ubojowi z konieczności
4 04060106 ANPOL
Ubojnia Bydła i Trzody
Roman Aniołkowski
86-318 Rogóźno
Szembruk 43
P, B  
5   04070205 KOM - ROL Kobylniki Sp. z o.o. 88-150 Kruszwica
Rożniaty 11
P, B ubój z konieczności możliwy tylko we własnym gospodarstwie podmiotu KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o.
6 04160204 Zakład Skupu Przetwórstwa Trzody Bydła i Dziczyzny "Myśliwiec" 89-530 Śliwice
ul. Os. Młodych 11
P, B  
7 04190208 Morawscy sp. z o.o.
Grochowiska Księże 24b
Zakład Mięsny 
88-420 Rogowo
Grochowiska Księże 20
B,P  
8 06190102 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„Gramar” Sp. z o. o.
22-200 Włodawa
ul. Przemysłowa 6
B,P po uzgodnieniu z kierownictwem zakładu
9 08040202 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna "Przyszłość"
67-124
 Nowe Miasteczko,
Rejów 39
P, B  
10 08053601 RSP "Nowa Wieś" 69-100 Słubice
Golice
ul. Wodna 1
B  
11 08110202 Zakład Masarski "Tomaszek" Zygmunt Tomaszewski 68-200 Żary
ul. Strażacka 7
P, B, O, C  
12 10063803 Skup i Ubój Bydła, Sprzedaż Mięsa MIT-POL s.c. Benedykt Świątek, Andrzej Adamczyk 95-030 Rzgów                                                Tadzin 2 B  
13 10210101 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe JARBET  Płuciennik Sp. .J. 95-060 Brzeziny                                            Jaroszki 25 P, B  
14 10613801 Zakład Mięsny PIEMONTES Leszek Gamoń 93-326 Łódź                                                           ul. Bronisin 108 B  
15 10210209 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO "RZEŹNIK"   Przemysław Paszkowski

95-047 Jeżów
ul. Sobiewskiego 15

P, B  
16 10070201 ZPM Grzegorz Nowakowski 26-332 śławno Dąbrowa 6 P  
17 10070210 WOY Sp. z o.o. 26-300 Opoczno Sobawiny 7E B, O  
18 10103827 Zakład Mięsny "Raków" Sp.j.
S. Lemański, D. Kiełbasa
97-310 Raków Duży
Raków Duzy, ul. Główna 2
P,B  
19 10110204 Ubojnia Zwierząt Rzeźnych i Rozbiór " KARMAT" Andrzej Krajewski  Praga 83, 99-200 Poddębice B  
20 10140101 AGAT Marciniak Sp.J.  Sędzimirowice 16, 98-235 Błaszki  P,B  
21 10183803   Ryszard Walczak - UBOJNIA ZWIERZĄT RZEŹNYCH SKUP I SPRZEDAŻ EKSPORT - IMPORT 98-405 Galewice, ul. M. Konopnickiej 48 B  
22 10153801 Frączkiewicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 00-195 Warszawa
ul. Zygmunta Słomińskiego 15/8
96-115 Nowy Kawęczyn
Suliszew 61
B,P,O,C  
23 10153802 "KOLARY" s.c. Waldemar Kolary, Justyna Markus 96-127
 Lipce Reymontowskie, Ul. Wiosenna 28
B,P,O,C  
24 10163801 Ubojnia i Hurtownia Mięsa 97-221 Rokiciny
Łaznowska Wola
ul. Południowa 120
B  
25 10160235 F.P.H. "Karczewski" 97-225 Ujazd
Łominy 12
P  
26 10170202 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” 98-300 Wieluń
ul. Wojska Polskiego 65
P,B  
27 10093809 Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Agnieszka Mielczarek       98-330 Pajęczno,
Ładzin 73
P,B  
28 10200123 "Kryszpol" Sp. J. B.M.S.Krysztofiak Zakład Mięsny Ignacew Podleśny 1,
95-045 Parzęczew 
P,B  
29 12010105 Skup i Ubój, Józef Matlęga 32-724 Lipnica Murowana,
Lipnica Dolna 203 
P, B, O, C  
30 12050101 Konrad Krupczak
"Dankon"
38-307 Sękowa,
Ropica Górna
działka nr 417/6
B, O, C  
31 12070201 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Laskopol" Halina Dudek, Roman Dudek Spółka jawna 34-600 Limanowa
ul. Tarnowska 8C
B, P  
32 12090201 Wędzonka Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa
32-400 Myślenice
ul. Słowackiego 100
B, P  
33 12103801 Firma Handlowo-Usługowa "MIPOL" Sp. j. P. Mikulec, M. J. B. Plata 33-340 Stary Sącz
Moszczenica Wyzna 72
B  
34 12110201 P.P.H.U. BIELA Stanisław Biela 34-407 Ciche
Stare Bystre 370a
B, P, O tylko z terenu powiatu nowotarskiego i tatarzańskiego
35 12180103 ,,Adam Bąk-Wieprz" Sp. z o.o. 34-122 Wieprz 193b  P, B, O, C  
36   14113804 Ubojnia Zwierząt S.C Grzegorz Krzysztof Wojniłowicz Robert Jerzy Wojniłowicz 06-210 Płoniawy-Bramura
Nowe Płoniawy 10A
B, C, O  
37 14120101 ZAKŁAD MIĘSNY "DOBRE" 05-307 Dobre
Świdrów 13A
B  
38 14123801 CHOBOT MEAT Jan Ludwiniak   05-074 Halinów
Chobot 15
B Dodatkowo podmiot zarejestrowany do prowadzenia działalności w zakresie obrotu i pośrednictwa
39 14143803 Ubój Zwierząt - Rzeźnia Cezary Słonczewski 05-190 Nasielsk
Pianowo Bargły 3
B  
40 14170213 Skup Żywca i Sprzedaż Półtusz, Handel Mięsem i Wyrobami Mięsnymi Marek Mazek 05-340 Kołbiel
Lubice 63
B, P,O, C  
41 14200106 CEZAN Zakład Uboju Bydła Rzeźnego Cezary Wiśniewski 09-140 Raciąż
ul. Rzeźniana 5
B  
42 14240101 UBOJNIA ''ZARĘBA'' BARBARA ZARĘBA 06-120 Winnica
Skórznice 32
B  
43 14260112 Zakłady  Mięsne - Mokobody  Sp. z o.o. Mokobody ul. Zielona 4, 08-124 Mokobody  B  
44 14293803 UBÓJ, HANDEL ARTYKUŁAMI MIĘSNYMI Euzebia i Ryszard Onyśk SPÓŁKA JAWNA    08-304 Jabłonna Lacka
Dzierzby Włościańskie 45
B, S  
45 14350206 Zakłady Mięsne SOMIANKA Andrzej Ruciński 07-203 Somianka
Somianka 88                                 
P  
46 14353802 PPHU BARTEK Ubojnia Zwierząt S.J. W.Bartosiak, R.Nasiadko 07-203 Somianka
Wólka Somiankowska 11 
B  
47 18020204 Zakład Uboju Skupu i Przetwórstwa Mięsnego Marcelina i Jan Wacławscy Sp. J. 36-200 Brzozów
ul. Poniatowskiego 7
P Z terenu powiatu brzozowskiego
48 18150201 Zakład Przetwórstwa Mięsnego H.i A. Paśko Sp. J. 39-100 Ropczyce
ul. Masarska 7
P Z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego
49 18150202 Przedsiebiorstwo Produkcji, Handlu i Usług "KABANOSPOL" Sp. z O.O. 39-110 Wielopole Skrzyńskie
Wielopole Skrzyńskie 641 A
B, P Z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego
50 18150206 Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej  Sp.z O.O. 39-120 Sędziszów Małopolski
Góra Ropczycka 1
P Z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego
51 18210201 "Połonina-Lesko" Sp.k. - Sp. z o.o. 38-600 Lesko
ul. Przemysłowa 15
B (do 1 roku),
O, C
Z terenu powiatu leskiego 
52 20033804 "BEEF-MAREK" Marek Zbigniew Zakrzewski Zakrzewo Zalesie 1 07-324 Szulborze Wielkie Zakład Ubojowy 17-120 Brańsk
Brzeźnica 67A
B  
53 20090102 Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "LAIT" Urszula Sójka 16-515 Puńsk
Puńsk Wieś 17
B  
54 20130101 Zakłady Mięsne ,,Łuniewscy" Eugeniusz Łuniewski 18-214 Klukowo
Kostry Śmiejki 12
B  
55 22010101 Skup Zwierząt i Ubój Sp. C.
Dorota i Zenon Golińscy
77-130 Lipnica
Sątoczno 3
B  
56 22043801 Skup Inwentarza Żywego, Sprzedaż Tusz Zwierzęcych Tadeusz Jankowski 83-031 Rusocin
ul. Brzozowa 16
B, P, O  
57 22063802 Firma Handlowo-Usługowa "RAFALEX" Rafał Wons 83-430 Stara Kiszewa
Wilcze Błota Kościerskie 27
P, B  
58 22163801 Rzeźnia Andrzej Parafiniuk 82-400 Sztum
ul. Polna 2
B  
59 24010131 P.P.U.H Sebastian Merta   42-470 Siewierz
Żelisławice ul. Zarzecze 43
B  
60 24033801  Przedsiębiorstwo - Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Karol Chwastek 43-426 Dębowiec
ul. Rolnicza 19
B,O, C  
61 24073601 Zakład Masarski  Jan Berbesz ul. Częstochowska 16, 42-713 Kochanowice P  
62 24090201 Zakłady Mięsne ,,JÓZAN'' Anna Kaczorowska  42-350 Koziegłowy, Rzeniszów,
ul. Zielona 21
B, O  
63 24090106 Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Dariusz Machura ul. Czarnieckiego 55a,            42-300 Myszków B  
64 24163804 Pelon Zdzisław, Pelon Ewa "PELON ZE" s.c.Ubojnia Zwierząt Rzeźnych 42-436 Pilica,
Dzwonowice 4
B Podmiot deklaruje przyjmowanie sztuk wyłacznie w godzinach pracy. Odbiór sztuk uzależniony od analizy ryzyka- a zatem podmiot nie deklaruje odbioru każdej sztuki.
65 24173801 ACCORDO Sp. z o.o. 34-360 Milówka ul. Targowa 45 B  
66 28043801 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Tadeusz Kamiński 82-335 Gronowo Elbląskie
ul. Przemysłowa 11a
B  
67 28100101 PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORT EXPORT UBOJNIA, HANDEL KOŃMI I BYDŁEM Janusz Kozłowski 11-731 Sorkwity, Maradki 28 B  
68 28113801 Ubój i Sprzedaż Mięsa Andrzej Kotyla Artur Kotyla 13-100 Nidzica
Rozdroże 9 A
P  
69 30040101  Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „KRAJPOL” Tomasz Krajka ul. Krobska 2 63 - 860 Pogorzela 63-800 Gostyń
Gola 62
B  
70 30050104 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Popiół Janusz 62-073 Ruchocice
Gnin 17
P,B  
71 30063801 Zakład Przemysłu Mięsnego Biernacki Sp. z o.o. 63-200 Jarocin
Golina
ul. Dworcowa 47 d
B  
72 30063802 Murawscy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 63-210 Żerków
ul. Kolejowa 4
B  
73 30090105 Ubojnia Mejsner Jan 62-640 Grzegorzew        Tarnówka 55                            P,B  
74 30170206 Zakład Przetwórstwa Mięsnego Roman Binek   63-430 Odolanów
ul. Strzelecka 80
P  
75 30233802 Zakład Uboju Bydła i Rozbioru Tomasz Karolak 62-404 Ciażeń
ul. Słupecka 10 A
B  
76 30233803 Zakład Mięsny Włodzimierz Kryszak 62-404 Ciążeń
ul. Wolności 11
B, O  
77 30270106 MCKEEN-BEEF Ubojnia Sp. z o.o. 62-730 Dobra Lnne 47 62-730 Dobra
Linne 47
B  
78 30290103 BEEF & PORK Sp.z o.o. Spółka komandytowa 64 - 234 Przemęt
 Błotnica,
ul. Spółdzielcza 5c
P,B  
79 30303801 ZPUH ERGO Elżbieta Górska 62-310 Pyzdry Pietrzyków 8 B  
80 32123805 "Delicjusz" D. Wojtyla S. Podsiadło Spółka Jawna 74-210 Przelewice, Kłodzino 65 B  
81 32140207  Spółdzielcza Agrofirma Witkowo 73-102 Stargard
Witkowo Pierwsze
ul. Papieża Jana Pawła II 16 A
P,B  ubój tylko sztuk z własnych gospodarstw

 

 Pliki do pobrania:

OŚWIADCZENIE LEKARZA WETERYNARII DOTYCZĄCE ZWIERZĘCIA PODDANEGO UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ
plik oswiadczenie_LW_01.docx

 

OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY SEKTORA SPOŻYWCZEGO, KTÓRY UTRZYMYWAŁ ZWIERZĘ PODDANE UBOJOWI Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ
plik oswiadczenie_przedsiebiorcy01.docx

 


 

Wielkość tekstu

Zmiana sposobu prowadzenia Księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz od 1 stycznia 2019 r.

W dniu 31.12.2018 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz, które uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. poz. 1268, z 2007 r. poz. 106 oraz z 2011 r. poz. 37).


Zmiany dotyczą przede wszystkim:
- sposobu prowadzenia księgi bydła, świń, owiec lub kóz rejestracji w wersji elektronicznej

- prowadzenia księgi rejestracji świń prowadzonej w siedzibie stada położonej na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie

- rozszerzono katalog danych, które umieszcza się w księdze rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz

Księga rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz prowadzona w formie papierowej zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu z 2011 r zachowują ważność, z tym że zdarzenia powstałe po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umieszcza się w księgach rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz prowadzonych w formie papierowej zgodnej ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.


Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 


 

Wielkość tekstu

Do pobrania informacja Głównego Lekarza Weterynarii na temat programu zwalczania IBR IPV oraz BVD MD.

 

 

Do pobrania plik: InformacjaGLW_programIBR_IPV_BVD_MD.pdf

Do pobrania plik: Program_zwalczania_IBR_BVD.pptx


 

Wielkość tekstu

 

Administrator danych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie  Weterynarii w Limanowej z siedzibą w Limanowej, ul. B. Czecha 6, tel/fax: (18) 337 17 61; fax: (18) 337 17 61 wew. 21; email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych:

Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Inspektoracie  Weterynarii w Limanowej jest
Pani Magdalena Wideł-Szewczyk, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. (18) 337 17 61;

Odbiorcy danych:

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Inspektoracie  Weterynarii
w Limanowej mogą  być organy i jednostki uprawnione do żądania danych osobowych.

 

Link do artykułu Ochrona Danych Osobowych KLAUZULA INFORMACYJNA

 


 

Wielkość tekstu

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Limanowej w załączeniu przesyła ulotkę informacyjną Głównego Inspektoratu Weterynarii: „UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!! JAK POSTĘPOWWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA!!!”. Prosimy uważnie przeczytać!

 

Do pobrania plik: ASF_dzik.pdf


 

Wielkość tekstu

 

Przedstawiamy nową stronę internetową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Limanowej. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi kategoriami w menu oraz informacjami, artykulami, łączami.