Sprawozdanie finansowe

Wielkość tekstu

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) publikuje się sprawozdania finansowe za 2018 rok, tj.:

1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;

-  Do pobrania plik Bilans 2019.pdf

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r.;

-  Do pobrania plik Rachunek_Zyskow_Strat.pdf

3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;

- Do pobrania plik zestawienie_zmian.pdf

4) Informacji dodatkowej wraz z tabelami uzupełniającymi do Informacji dodatkowej.

- Do pobrania plik informacja_dodatkowa.pdf